ขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่)

เป็นความรู้นะครับสำหรับใครที่อยากจะนำรถไปจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างหรือ(แท็กซี่) ด้วยตัวเอง
ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน ได้แก่
๑. การขอความเห็นชอบการจดทะเบียน

๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา (เขียว-เหลือง)
ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และต้องไม่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง ในทะเบียนรถยนต์รับจ้าง และจดทะเบียนได้คนละ ๑ คัน โดยยื่นหลักฐานดังนี้
๑) ภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือภาพถ่ายบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
๒) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ที่ยังไม่สิ้นอายุ พร้อมภาพถ่าย

๑.๒ กรณีนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน จำกัด, สหกรณ์ และองค์กรของรัฐ โดยยื่นคำขอพร้อมหลักฐานดังนี้
๑) รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน พร้อมด้วยภาพถ่ายบัตรประชาชน ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ)
๒) หนังสือรับรองนิติบุคคลออกไว้ไม่เกิน ๑ ปี พร้อมด้วยภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ (กรณี ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน จำกัด)
๓) ภาพถ่ายหนังสือบริคณฆ์สนธิข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ (บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน จำกัด)
๔) ภาพถ่ายใบสำคัญรับจดทะเบียนและรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรองไว้ไม่เกิน ๑ ปี พร้อมด้วยภาพถ่ายข้อบังคับสหกรณ์ (กรณีสหกรณ์)
๕) ตัวอย่างรอยประทับตราของผู้ยื่นคำขอ ๒ ตรา (ถ้ามี)
๖) รูปถ่ายสำนักงานขนาด ๗.๖๐x๑๒.๗๐ ซม. จำนวน ๒ รูป
๗) หลักฐานแสดงรายละเอียดจำนวนรถที่ประสงค์ใช้ประกอบการเครือข่ายสื่อสารและสถานที่เก็บรักษารถ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนรถที่ขอจดทะเบียน โดยคิดพื้นที่ ๑๕ ตารางเมตร ต่อรถ ๑ คัน

๑.๓ กรณีนายทะเบียนเห็นชอบการจดทะเบียนแล้ว
ผู้ยื่นคำขอทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยหลักฐาน (หนังสืออนุญาตให้นำรถไป จดทะเบียน) ตามที่ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว นำรถมาตรวจสภาพ และขอจดทะเบียนรถภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หาก ไม่นำรถมาจดทะเบียนหรือจดทะเบียนหรือจดทะเบียนไม่ครบตามจำนวนที่ขอ ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอจดทะเบียนรถอีกต่อไป และได้ รับความเห็นชอบตามจำนวนรถที่ได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น

๒. การนำรถมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่)

๑) รถที่นำมาจดทะเบียนต้องเป็นรถใหม่ หรือเป็นรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกและใช้งานมาแล้ว เป็นระยะทางไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กม.

๒) ลักษณะรถ รถเก๋งสองตอน รถเก๋งสองตอนแวน รถเก๋งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน รถยนต์นั่งสองตอน รถยนต์นั่งสองตอนแวน รถยนต์นั่งสามตอน รถยนต์นั่งสามตอนแวน

๓) เครื่องยนต์ต้องมีความจุของกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ ซีซี

๔) ห้ามติดเซ็นทรัลล็อค และฟิล์มกรองแสง

๕) สีรถ ๕.๑ รถยนต์รับจ้างของบุคคลธรรมดา ให้ใช้สีเขียวและสีเหลืองเป็นสีของตัวรถ ๕.๒ รถยนต์รับจ้างของนิติบุคคล ให้ใช้สีเหลืองเป็นสีของตัวรถ และสีน้ำเงินเป็นสีของข้อความ และเครื่องหมายต่างๆ

๖) รถยนต์รับจ้างให้มีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน ๙ ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก

๗) ต้องมีและใช้มาตรค่าโดยสาร ตามแบบหรือชนิดที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกไว้ด้านซ้ายของผู้ขับรถ

๘) ต้องมีและใช้เครื่องสื่อสาร ตามแบบหรือชนิดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เครื่องสื่อสารประเภทอื่นที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ

๙) ต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (NGV) เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิง
๑๐) ต้องมีเครื่องหมายเป็นอักษรโรมัน “TAXI-METER” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗ ซม. เส้นหน้าของตัวอักษร ๑.๒ ซม. ภายใน กรอบขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๑๕ ซม. ติดตรึงไว้ในแนวนอนบนหลังคารถและให้มีแสงไฟพร้อมด้วยกรอบที่บังคับแสง ให้เห็นเครื่อง หมายได้ชัดเจนในเวลากลางคืน

๑๑) ต้องมีเครื่องหมายอักษร “ว่าง” เมื่อไม่มีผู้โดยสารโดยติดตั้งไว้ด้านซ้ายของคนขับซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

๑๒) ต้องแสดงเครื่องหมาย “งดรับจ้าง” ที่มีพื้นสีขาวกรอบสีแดงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐x๒๒ ซม. เส้นกรอบหนา ๐.๕ ซม. ตัวอักษร คำว่า “งดรับจ้าง” ให้มีสีแดงขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. เส้นตัวอักษรหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ ซม.

๑๓) ต้องจัดให้มีกรอบสำหรับติดบัตรประจำตัวผู้ขับรถไว้ด้านหน้ารถในลัษณะที่ผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๑๔) ต้องมีเครื่องหมายเป็นหมายเลขทะเบียน พื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ ทำด้วยโลหะติดไว้ที่แนวกึ่งกลางประตูรถตอนหลังด้านใน ใต้ขอบกระจกทั้งสองข้าง

๑๕) ต้องมีเครื่องหมายเป็นข้อความ “แท็กซี่บุคคล” หรือ “ชื่อนิติบุคคล” หมายเลขทะเบียนรถ และข้อความ “ร้องเรียนแท็กซี่ โทร.๑๕๘๔” ไว้ที่ประตูตอนหน้าด้านนอกทั้งสองข้าง โดยต้องใช้สีที่ตัดกับสีของตัวรถให้เห็นได้ชัดเจน

๑๖) จัดให้มีประกันภัย ๒ อย่าง คือ ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ และประกันภัยอย่างน้อยชั้น ๓ คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถรับจ้างแต่ละคัน
taxi toyota

ช่วยกดแชร์บอกเพื่อนๆที่สนใจครับ
About nadach_toyota 74 Articles
อยากมีแท็กซี่ป้ายแดงราคาไม่ไกลเกินเอื่อมเราดำเนินเอกสารทุกอย่างให้นะครับ นอกจากแท็กซี่ป้ายแดงเรารับจองรถโตโยต้าป้ายแดงทุกรุ่นทุกแบบ โทรมาเลย 061-9369562 มีรถเก่าก็เอามาเทรินรถใหม่ใด้ E-MAIL: Taxitoyota2013@gmail.com

2 Comments

Leave a Reply