ประกาศแท็กซี่ป้ายแดงจดใหม่ต้องติด GPSและกล้องในรถ

จะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ไม่รู้ ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ซื้อรถแท็กซี่ใหม่่ที่จะจอดทะเบียนหลัง 9 พย. 2560 เป็นต้นไป จะตัองติดตั้งระบบติดตามตัวรถหรือ GPS และกล้องบันทึกภาพ ที่ผ่านการรับรองจากขนส่งทางบก เพื่อเข้าร่วมโครงการแท็กซี่OK และแท็กซี่ VIP
ภาพข่างแท็กซี่โอเคแท็กซี่VIP
TAXIOK-VIP
ตามหัวข้อข่าว
กรมการขนส่งทางบก เปิดตัวรถแท็กซี่ไทยโฉมใหม่ภายใต้โครงการ TAXI OK และTAXI VIP พร้อมนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ไทย อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการรถแท็กซี่ถูกกฎหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถ ลดการวิ่งเที่ยวเปล่า เพิ่มรายได้ให้กับผู้ขับรถ ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งผู้โดยสารและผู้ขับรถในทุกมิติ
.
วันนี้ (3 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดตัวโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP เพื่อการยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่ไทยสู่มาตรฐานที่เหนือกว่าเดิม ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัยและศักยภาพในการเข้าถึงบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ภายใต้การดูแลและสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกให้การต้อนรับพร้อมนำชมรถแท็กซี่ต้นแบบตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP
.
นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบกภายใต้โครงการ TAXI OK และ TAXI VIP เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ถือเป็นมิติใหม่ของการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแท็กซี่ในประเทศไทย กำหนดมาตรฐานรถแท็กซี่ไทยต้องมีความปลอดภัยทุกคัน ยกระดับปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น ควบคู่กับการกำกับ ควบคุม คัดกรอง และบังคับใช้กฎหมายจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถติดตามรถ ติดตามตัวคนขับรถได้ทุกคน ทุกคัน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวก มีความปลอดภัยในการใช้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถ ลดการวิ่งเที่ยวเปล่า เพิ่มรายได้ให้กับผู้ขับรถ ควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพแท็กซี่ อย่างมีคุณค่าในสังคม เป็นผู้ให้บริการสาธารณะด้วยความสุจริต ดูแลผู้โดยสารด้วยความเป็นมิตร คุ้มครองสิทธิซึ่งกันและกัน ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ ทั้งยังสามารถติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถตลอดการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถแท็กซี่อย่างเป็นรูปธรรม
.
ด้านนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะแก้ไขและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการรถแท็กซี่ไทย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน โดยกรมการขนส่งทางบกได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเดินรถแท็กซี่ เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับผู้ให้บริการแท็กซี่ กำหนดให้รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคันติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ ประกอบด้วยอุปกรณ์ GPS Tracking ซึ่งเป็นระบบติดตามรถแบบ Real-time พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับที่ใช้กับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่กรมการขนส่งทางบกออกให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องสามารถส่ง ระยะทาง เวลา พิกัดตำแหน่งรถ เส้นทางการเดินทาง ความเร็วรถ ค่าโดยสารจากมิเตอร์ ระบบประเมินค่าโดยสารเบื้องต้นและระบบตรวจสอบความผิดปกติของค่าโดยสาร หรืออาจติดตั้งมาตรค่าโดยสารแบบ Digital ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข มีระบบกล้องถ่ายภาพภายในรถแบบ Snap Shot เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับรถและผู้โดยสาร รวมถึงมีปุ่มฉุกเฉินหรือปุ่ม Emergency สำหรับผู้โดยสารที่สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่และกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอความช่วยเหลือได้แบบทันที ทันสถานการณ์
ทั้งนี้ โครงการ TAXI OK และ TAXI VIP จะมีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลรถแท็กซี่ภายในสังกัด เป็นหน่วยงานกลางระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับรถแท็กซี่ ในการบริหารจัดการการเดินรถและการให้บริการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอกชนที่มีศักยภาพเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการแท็กซี่เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถแท็กซี่ได้อย่างทั่วถึง โดยติดตาม กำกับ รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุต่างๆ รวมทั้งส่งข้อมูลการเดินทาง หรือความผิดปกติของค่าโดยสาร ไปยังศูนย์บริหารจัดการรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก (DLT TAXI CENTER) ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและกำกับ ดูแลศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ของผู้ประกอบการเอกชนต่างๆ ให้ได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ และมีระบบจัดอันดับคุณภาพการทำงานของศูนย์ให้บริการข้อมูลรถแท็กซี่ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันในการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ ยังมีระบบเรียกบริการรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น “Taxi OK” บนโทรศัพท์ Smart Phone เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้โดยสาร เพื่อให้สามารถเรียกใช้บริการรถทุกคันที่อยู่ในสังกัดศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังใช้ในการร้องเรียนการให้บริการ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของค่าบริการได้ ทำให้มั่นใจได้ว่า จะได้รับความปลอดภัย ได้รับการคุ้มครอง พร้อมการช่วยเหลือยามที่เกิดปัญหาได้อย่างทันที
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนั้นแล้วกรมการขนส่งทางบกยังได้ประกาศให้มีการเพิ่มรูปแบบการให้บริการ รถแท็กซี่แบบพิเศษ หรือ TAXI VIP สำหรับเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการใช้รถที่มีสมรรถนะและความน่าเชื่อถือสูงในการให้บริการ โดยรถที่จะสามารถนำมาใช้เป็นรถแท็กซี่ VIP จะต้องมีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะรถที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับให้บริการที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับการให้บริการทั้งระบบอย่างแท้จริง ทั้งนี้ คาดรถแท็กซี่ตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP จะสามารถเริ่มออกให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้นับแต่วันที่กฎกระทรวงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำหรับรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนไว้ก่อนกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ในภาคสมัครใจ โดยค่าบริการของระบบรถแท็กซี่ OK จะยังไม่มีการปรับเพิ่มเติมจากเดิมแต่อย่างใด ส่วนอัตราค่าบริการรถแท็กซี่ VIP เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยคาดว่าจะมีรถแท็กซี่ OK ให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีนี้

ที่มา https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/posts/1944937012396123

จดหมายแจ้งลูกค้า taxi_11

โดยทางบริษัทจะเร่งจดแท็กซี่ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าก่อนวันที่ 9 พ.ย. 60 สำหรับเจ้าของรถที่จดหลังวันที่ 9 จะต้องไปติดตั้ง GPSและกล้องเอง โดยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเจ้าของรถจะต้องเป็นคนจ่ายเอง

ช่วยกดแชร์บอกเพื่อนๆที่สนใจครับ
About nadach_toyota 74 Articles
อยากมีแท็กซี่ป้ายแดงราคาไม่ไกลเกินเอื่อมเราดำเนินเอกสารทุกอย่างให้นะครับ นอกจากแท็กซี่ป้ายแดงเรารับจองรถโตโยต้าป้ายแดงทุกรุ่นทุกแบบ โทรมาเลย 061-9369562 มีรถเก่าก็เอามาเทรินรถใหม่ใด้ E-MAIL: Taxitoyota2013@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply